Bygg framføre foss
Statens vegvesen. Foto: Dag Jenssen

Kulturhistorie + reiseliv

Ein viktig del av berekraftsperspektivet i reisemålsutviklinga er å sikre at ein tek reisemålet sin særprega natur, kulturarv, historie, tradisjonar og identitet inn som ein del av merkevarebygginga og produktutviklinga på ein slik måte at den blir fremja, samstundes som den blir verna om. I våre reiselivsoppgåver har me difor fokus på å skape konkurransedyktige produkt, samstundes som me ønskjer å bidra til å skape stolte innbyggjarar og å bygge opp om identitetskjensla til dei fastbuande.

Her er nokre at dei relaterte prosjekta me har vore involverte i:

  • Utviklinga av kulturhistoriske løyper på Jelsa, Sand og Ropeidhalvøya. Prosjektet var støtta av Suldal kommune
  • Tilrettelegging av historisk ferdselsveg over Hylsskardet. Prosjektet var støtta av Statens vegvesen, Suldal kommune og grunneigar.
  • Videoserien "Suldalsnøttene" - den lokal vri på dei tradisjonelle påskenøttene.
  • Utvikling av kulturhistoriske skilt for grender og ved utvalde kulturminne.
  • Deltaking i prosjektet "Kraftturisme Vestlandet". Eit samarbeidsprosjekt mellom Rogaland og Vestland fylkeskommunar.

Kontakt

Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@suldalvekst.no
906 84 861
Portrettbilde
Anita Svendheim
Prosjektleiar - reiseliv og kommunikasjon
anita@suldalvekst.no
924 44 948

Teneste

Verkemiddel

No items found.

Andre prosjekt

Design og utvikling: Omega 365 Design